Kursplan Eftersök Hund/Katt

Undervisningsplanering

1) Ramfaktorer

Kursen är på 3 helger. På kursen är det upp till 6 deltagande hundar med förare. Hundarna är allt från 8 månader gamla och uppåt. Hundägarna kan ha olika grad av erfarenhet av hundträning. Kurstillfällena är på 7 tim (varav 1 tim lunch) och vi är huvudsakligen utomhus, antingen i skogen eller inne i samhället. Deltagarnas kunskaper kommer bedömas i ett lic.prov.

2) Uppdrag enligt styrdokument

Det närmaste styrdokument som finns i denna verksamhet, är en dressyrpolicy som säger att träning av hundarna får inte innehålla sådant som ger hundarna någon form av obehag, smärta eller bestående stress. Detta påverkar undervisningen dels genom val av inlärningsmetod, övningar, plats för träningen samt vikten av att förmedla till deltagarna gällande policy och att därmed är korrigerande utrustning t.ex. stryphalsband inte tillåtet och ingen form av positiv bestraffning.

3) Undervisningens syfte (varför)

Hund och förare ska utbildas i att söka efter försvunna husdjur, huvudsakligen hundar. Försvunna djur är inte bara hemskt för djurägaren, det kan även vara ett samhällsproblem och ett välfärdsproblem för djuret. Syftet med kursen är att öka antalet ID-eftersöksekipage i landet för att underlätta eftersöken på försvunna husdjur.

 4) Undervisningens mål och innehåll

Målsättningen med denna kurs är att utbilda kompetenta ID-eftersöksekipage. Hunden ska kunna söka upp ett spår inom ett begränsat område. Hunden ska kunna välja rätt spår utifrån smeller. Hunden ska kunna spåra på olika typer av underlag som t.ex. gräs, grus, asfalt, mossa. Hunden ska markera ”apporter” dvs sådant som hittas i terrängen och som matchar smeller (t.ex. avföring, päls, legor mm). Föraren ska kunna läsa sin hund. Föraren ska kunna planera och genomföra ett genomsök av terräng. Föraren ska kunna enklare första hjälpen. Föraren ska ha grundläggande kunskaper om infångande av djur. Deltagarna kan göras delaktiga i de uppsatta målen genom att deltagarna kan bidra med egna kunskaper och erfarenheter.

Kursen ska innehålla (praktik) spårupptagsövningar, doftdiskrimineringsövningar, markeringsövningar, genomsöksövningar, första hjälpen och teori om spår, ID, genomsök, planering, utrustning. Utbildaren är den som är ansvarig för att kursens innehåll överensstämmer med uppsatta mål, men ska även uppmuntra deltagarna till att själva komma med förslag på innehåll som kan vara utvecklande för deltagarna och utbildningen i sin helhet.

Följande mål och innehållsskiss med utgång från kunskapsformer, har gjorts enligt mall i Lindström och Pennlert (2013)

Veta, känna till,beskriva                           Fakta: Hundar och katter försvinner och vissa återfinns aldrig eller efter lång tid. Väl fungerande sökgrupper kan göra skillnad. ID-hund används för att lokalisera djuret och visa rörelsemönster samt spåra upp om djuret fastnat.

Förstå, kunna förklara, använda              Begrepp: ID-spår, genomsök

Förstå, analysera                                       Frågor: Varför försvinner hundar? Vad gör ID-hunden? Hur fångar man hunden/katten?

Kunna formulera                                      Egna frågor

Förstå, kunna förklara                              Samband: sökgruppens agerande – djurets agerande

Kunna beskriva, kunna jämföra               Perspektiv: Djurägarens behov och det försvunna djurets behov.

Kunna generalisera, tillämpa                    Teorier: Hur skapa träningsmöjligheter för ID-hunden i vardagen? Hur skapa ett team med sin hund?

Kunna värdera, argumentera                    Etiska frågeställningar: Är det alltid rätt att använda ID-hund? Är alla medel tillåtna för att fånga djuret?

Kunna leva sig in i                                   Hur tror ni det försvunna djuret upplever eftersöket? Hur upplever ID-hunden sin uppgift?

Kunna handla, tillämpa, utföra                Handlingar: Hur träna den egna ID-hunden? Hur skapa realistiska träningssituationer?

 

6) Undervisningsmetoder och varför dessa

Utbildningen ska använda sig av 1) förmedlande och förklarande metoder samt 2) interaktiva metoder. Alternativ 1) pga. att instruktören kommer att muntligen ge instruktioner om vad som ska göras, hur det ska göras samt varför det ska göras. Eftersom deltagarnas tidigare erfarenheter kan skifta, underlättar detta för deltagarna att tillgodogöra sig information oavsett förkunskaper samt att instruktören kan kontrollera om övningarna behöver justeras efter deltagarnas kunskapsnivå. Alternativ 2) då kursen även mycket bygger på ett pågående samtal med deltagarna och även mellan deltagarna i form av utbyte av egna erfarenheter. Utbildaren ska använda sig av a) dialektisk strategi och väga för och emot i olika sätt att göra övningarna på, b) det konkreta där man utgår från en generell tanke och går till ett exempel (t.ex. tanke: ID-hunden ska kunna ta rätt spår utifrån smellern, exempel: träna doftdiskriminering) samt även c) frågor och problem. Arbetsuppgifterna under denna kurs kommer bestå av olika spår- och sökövningar. För detta krävs olika typer av terräng. Detta ska väcka kursdeltagarnas fantasi att se möjligheterna i miljön de promenerar i och de kan påverka träningens utformning genom att de kan kreativt själva anpassa efter sig själva och sin egen hund.

7) Redovisning och uppföljning

Varje övning under kursen redovisas och följs upp omedelbart, då deltagaren övar med sin hund och instruktören kan se om deltagaren har uppfattat övningen rätt och kan då gå in med hjälp.

8) Bedömning

Varje övning bedöms under träningen och feedback ges för utveckling i rätt riktning. Deltagarna ska engageras i sin egen läroprocess och dels få förståelse för att inlärning tar olika lång tid för olika individer och att kunna bedöma sin egen kunskapsnivå. Upp till 12 månader med egen träning och efter avslutad kurs finns möjlighet till prov för licensiering. Årligen görs statuskontroller och minst ett ska vara godkänt/år.